NHU CẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán và phân bổ chi tiết kinh phí cho Sở Y tế để thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, và mua sắm trang thiết bị ngành y tế năm 2021.
Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-SYT ngày 19/8/2021 của Sở Y tế về giao dự toán bổ sung thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021- kinh phí không tự chủ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị.
Căn cứ Quyết Định số 890/QĐ-SYT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Sở Y tế Tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của Trung tâmY tế huyện Bình Liêu trực thuộc Sở y tế  Quảng Ninh.
Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế.  Trung tâm y tế huyện Bình Liêu kính đề nghị Sở Y tế đăng tải các thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế như sau:
Nội dung đăng tải: Theo phụ lục gửi kèm.
Tác giả:Trung tâm  y tế huyện Bình Liêu;
Đề nghị đồng chí đ/c Trưởng ban – Ban biên tập Cổng thông tin thành phần và Trang thông tin điện tử Sở Y tế xem xét phê duyệt./.

Phụ lục
Nội dung đăng tải cung cấp thông tin về cung ứng hàng hóa cho Trung tâm  y tế huyện Bình Liêu
(Kèm theo Công văn số 779/CV-TTYTBLngày23/8/2021 của Trung tâm  y tế huyện Bình Liêu)
 
Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT.
Trung tâm y tế huyện Bình Liêu có nhu cầu mua sắm hàng hóa thuộc nội dung mua sắm trang thiết bị y tế như sau:
STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng
1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Máy 01
2 Máy siêu âm tổng quát Máy 01
3 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 02
4 Máy truyền dịch Máy 05
Các tổ chức/ cá nhân có nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa cụ thể như sau:
1/ Chủng loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế mà đơn vị đó đang cung cấp;
2/ Nhóm cụ thể của từng chủng loại;
3/ Giá cụ thể của từng chủng loại.
- Thời hạn cung cấp thông tin: Trước ngày31/8/2021.
- Địa chỉ nhận thông tin: Trung tâm y tế huyện Bình Liêu; Email: ttytbinhlieu@gmail.com;
Trung tâm  y tế huyện Bình Liêu trân trong thông báo!