THÔNG BÁO KỲ TUYỂN DỤNG BÁC SĨ TỈNH QUẢNG NINH 2017

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ tuyển dụng bác sĩ tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Nguồn tin: UBND tỉnh Quảng Ninh