Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022

Nguồn tin: Trung tâm y tế bình liêu