QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy trình Cấp giấy chứng nhận thương tích của Trung tâm y tế huyện Bình Liêu

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH LIÊU
 

       Số: 36 /QĐ-TTYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Bình Liêu, ngày  24 tháng  02 năm 2021
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy trình Cấp giấy chứng nhận thương tích
 của Trung tâm y tế huyện Bình Liêu

 
 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU
 
Căn cứ Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-SYT ngày 06/01/2021 của Sở Y tế Quảng Ninh về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021;
          Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-SYT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện Bình Liêu trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Cải cách hành chính Trung tâm y tế huyện Bình Liêu ngày 23/02/2021;
Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Tổ chức hành chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình Cấp giấy chứng nhận thương tích tại Trung tâm y tế Bình Liêu.
          Điều 2. Quyết định có hiệu lực thực hiện từ ngày ký. Các quyết định trái với quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các, Khoa, phòng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- BGĐ;
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, KHNV-TCHC;
 
GIÁM ĐỐC