QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Trung tâm y tế huyện Bình Liêu

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH LIÊU
 

       Số:  83 /QĐ-TTYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Bình Liêu, ngày  16  tháng  4  năm 2021
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy trình thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Trung tâm y tế huyện Bình Liêu

 
 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU
 
Căn cứ Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-SYT ban hành ngày 06/01/2021 của Sở Y tế Quảng Ninh về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021;
          Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-SYT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện Bình Liêu trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;
Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Tổ chức hành chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 03 quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm y tế Bình Liêu (Kèm theo danh mục và nội dung các quy trình).
          Điều 2. Quyết định có hiệu lực thực hiện từ ngày ký.
Điều 3. Các, Khoa, phòng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- BGĐ;
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, KHNV-TCHC;
 
GIÁM ĐỐC