Quy trình cấp Giấy báo tử

 
 
 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU
 
Quy trình cấp Giấy báo tử
(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-TTYT
Ngày 15/4/2021 của Giám đốc TTYT Bình Liêu)
Căn cứ pháp lý -Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 Thông tư quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Nơi tiếp nhận Phòng Kế hoạch nghiệp vụ- Tổ chức hành chính
Điện thoại liên hệ: 0985.925.485
Thời gian tiếp nhận 24/24h
Thời hạn giải quyết Cấp ngay khi xác định người bệnh tử vong tại Trung tâm y tế
Trình tự thực hiện Bước 1: Thân nhân đề nghị cấp Giấy báo tử
Bước 2: Nhân viên tiếp nhận viết giấy báo tử theo mẫu quy định tại Phụ lục II (Thông tư 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020); trình người có thầm quyền ký và đóng dấu.
Bước 3: Trả Giấy báo tử cho thân nhân đi cùng
Bước 4: Ghi vào Sổ theo dõi người bệnh tử vong
Lệ phí Không